Elektronická škola

Elektronická žákovská knížka

 ve školách - držte krok s dobou a zefektivněte svou práci
 v rodinách - zjistěte jednoduše vše potřebné o prospěchu Vašich dětí

Průřezová témata

V Elektronické třídnici máte možnost u jednotlivých hodin výuky použít značení průřezových témat.

Průřezová témata jsou povinnou součástí základního vzdělávání, jejich rozsah a způsob realizace stanovuje ŠVP (Školní vzdělávací program je učební dokument, který si každá základní a střední škola v České republice vytváří, aby realizovala požadavky rámcového vzdělávacího programu pro daný obor vzdělávání. Legislativně je zakotven v zákoně číslo 561/2004 Sb). Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

V etapě základního vzdělávání jsou definována tato průřezová témata:
 • Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta - EVVO
  • Ekosystémy
  • Základní podmínky života
  • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
  • Vztah člověka k prostředí
 • Mediální výchova - MV
  • Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
  • Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
  • Stavba mediálních sdělení
  • Vnímání autora mediálních sdělení
  • Fungování a vliv médií ve společnosti
  • Tvorba mediálního sdělení
  • Práce v realizačním týmu
 • Multikulturní výchova - MKV
  • Kulturní diference
  • Lidské vztahy
  • Etnický původ
  • Multikulturalita
  • Princip sociálního smíru a solidarity
 • Osobnostní a sociální výchova - OSV
  • Rozvoj schopností poznávání
  • Sebepoznání a sebepojetí
  • Seberegulace a sebeorganizace
  • Psychohygiena
  • Kreativita
  • Poznávání lidí
  • Mezilidské vztahy
  • Komunikace
  • Kooperace a kompetice
  • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  • Hodnoty, postoje, praktická etika
 • Výchova demokratického občana - VDO
  • Občanská společnost a škola
  • Občan, občanská společnost a stát
  • Formy participace občanů v politickém životě
  • Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VMEGS
  • Evropa a svět nás zajímá
  • Objevujeme Evropu a svět
  • Jsme Evropané
Průřezová témata si nastavíte v menu Nastavení -> Průřezová témata a poté je u jednotlivých hodin můžete označovat: